14 lipca 2024
   
Tekst

Przetargi

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kadłub

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie; ul. Powstańców Śląskich 28, 47-175 Kadłub;
tel. 663 174 733 faks: 461-22-88.

2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/.

4. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kadłub

5. Znak sprawy: OSP.271.1.2014

6. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kadłub.
dostawę do siedziby OSP, fabrycznie nowego (rok produkcji 2014), samochodu ratowniczo-gaśniczego spełniającego wymagania techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007.143.1002) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi samochodu i zainstalowanych w nim urządzeń oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2010.85.553) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

7. Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

8. Informacja o możliwości złożenie oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Termin wykonania zamówienia: 31 października 2014 r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. warunki dotyczą:
(1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
(2) posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia;
(3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
(4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia .

Potencjał techniczny.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Informacje na temat wadium: nie jest wymagane.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %

13. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty można składać w Urzędzie Miejskim, Dział Organizacyjny pokój nr 1 (kancelaria),
w terminie do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godziny 8.30.

14. Termin związania ofertą 30 dni

15. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się.

18. Informacja o przewidywanych zamów. uzupełniających : nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

19. Informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 2014-08-01.

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie:
Jan Ploch – Prezes Zarządu
Adam Szopa – Skarbnik

DOKUMENTY DO POBRANIA:

03_Formularze.pdf

03_Formularze.doc

02_SIWZ.pdf

01_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

04-wyjasnienia-nr1.pdf

04b_Wyjaśnienia _nr 2.pdf

05_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

Statystyka

Odsłon : 334251

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Telefony alarmowe

lub

Polecane strony

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Op.
Kod SWIFT: POLU PL PR
Nr konta: 64 8907 1089 2002 0091 0341 0001

1% podatku

Aby przekazać 1 % podatku na OSP Kadłub należy na deklaracji PIT w polu "Nazwa OPP" wpisać: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, w polu "Numer KRS" wpisać: 0000116212, w polu "Wnioskowana kwota" kwotę. Następnie poniżej w Informacjach uzupełniających w polu pierwszym wpisujemy: OSP KADŁUB 47-175 UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 28 KRS 0000044197 oraz zaznaczamy pole "Wyrażam zgodę".

2011 - OSP KADŁUB | Wszelkie Prawa Zastrzeżone

designed by ::K&C